Regulamin zakupów Sklepu Kawa-Warszawa.pl

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów, obowiązuje od 07.11.2023 roku.

WSTĘP
Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. DEFINICJE
1.1 Biuro Sprzedawcy to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów i reklamacji, pod adresem: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 64 lok 34
1.2 Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3 Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym zwłaszcza:
1.3.1 firma kurierska;
1.3.2 InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (INPOST).
1.4 Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
1.5 Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.
1.6 Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.7 Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
1.8 Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
1.9 Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.10 Regulamin to niniejszy regulamin.
1.11 Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej www.Kawa-Warszawa.pl.
1.12 Sklep Stacjonarny to miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych w Warszawie, ul. Wólczyńska 57
1.13 Sprzedawca to Gusto-Cafe.pl Sp. z o.o. NIP 113 130 73 58 , adres poczty elektronicznej: biuro@kawa-warszawa.pl.
1.14 Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
1.15 Trwały Nośnik to materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą. Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
1.16 Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. REJESTRACJA
2.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych.
2.2 Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
2.3 Klient może dokonać rejestracji:
2.3.1 wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;
2.3.2 za pośrednictwem swojego konta użytkownika serwisu społecznościowego FACEBOOK, co następuje poprzez przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu społecznościowego FACEBOOK, gdzie Klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika (autoryzacja). Po dokonaniu autoryzacji Klient zostaje przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie społecznościowym FACEBOOK – dane autoryzacyjne w tym serwisie nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
2.4 W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
2.5 Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.
2.6 Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

3. ZAMÓWIENIA
3.1 Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
3.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.3 Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, lub także usługę pakowania na prezent, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).
3.4 Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3.5 Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
3.6 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
3.7 Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 4.2.5 Regulaminu (płatność gotówką za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
3.8 Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

4. PŁATNOŚCI
4.1 Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
4.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
4.2.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2.2 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2.3 karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności TPAY – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu TPAY informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
4.2.4 kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności TPAY, z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu TPAY o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany w Sklepie Stacjonarnym.
4.2.5 gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4.3 Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 Kodeksu Cywilnego), jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

5. DOSTAWA
5.1 Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
5.2 Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
5.3 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
5.4 W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
5.5 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5.6 Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym, w dniach i godzinach otwarcia wskazanych w Sklepie Internetowym, po wcześniejszym powiadomieniu przez Sprzedawcę, że Towar jest już gotowy do odbioru.
5.7 Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę dotyczącą Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży lub także usługi pakowania na prezent. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
5.8 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
5.9 W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do przypadku, o którym mowa w pkt. 3.7 Regulaminu

6. REKLAMACJE
6.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.2 Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
6.2.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
6.2.2 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
6.3 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Biura Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
6.4 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
6.5 W terminach określonych w pkt. 6.4 Regulaminu Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6.6 Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres email: biuro@kawa-warszawa.pl.
6.7 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku.
6.8 Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z:
6.8.1 korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres biuro@kawa-warszawa.pl.
6.9 Dla uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).
6.10 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA
7.1 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 100 dni od dnia jej zawarcia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym umowy o świadczenie usług), które może być wykonane, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:
7.1.1 objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
7.1.2 objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
7.1.3 objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
7.1.4 dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.
7.2 Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo:
7.2.1 pisemnie na adres Sklepu Stacjonarnego lub elektronicznie na adres biuro@kawa-warszawa.pl
7.2.2 za pośrednictwem formularza udostępnionego za pośrednictwem poczty elektronicznej przy składaniu zamówienia.
7.3 W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
7.4 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6 Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura Sprzedawcy.
7.8 W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument posiadający Konto Klienta, po zalogowaniu się na to konto, w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, może skorzystać z opcji darmowego przesłania Towaru, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub INPOST, do Biura Sprzedawcy. Wówczas bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, o których mowa powyżej, ponosi Sprzedawca. Skorzystanie z tej opcji przez Konsumenta jest dobrowolne.
7.9 Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
7.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.11 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.12 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:
7.12.1 ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.12.2 dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. USŁUGI DODATKOWE
8.1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze Sklepem Internetowym:
8.1.1 Konto Klienta;
8.1.2 Chat;
8.1.3 Powiadom o dostępności;
8.1.4 Zamieszczanie opinii.
8.2 Usługa Chat umożliwia rozmowę z konsultantem Sprzedawcy oraz pozostawienie adresu email w celu uzyskania kontaktu zwrotnego. Rezygnacja z usługi Chat możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie korzystania z niej.
8.3 Usługa Powiadom o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta Towar jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.
8.4 Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA
9.1 Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
9.1.1 działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
9.1.2 działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
9.1.3 naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
9.1.4 gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.
Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
9.2 Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług nieodpłatnych – treści, które mogłyby w szczególności:
9.2.1 naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje;
9.2.2 naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
9.2.3 pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
9.2.4 naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
9.3 W przypadku, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Klauzuli 8 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

10. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
10.1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy.
10.2 Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
10.3 Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
10.4 W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta email.
10.5 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
10.6 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
11.2 Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
11.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
11.4 Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
11.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
11.5.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
11.5.2 wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
11.5.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;
11.5.4 zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
11.5.5 usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
11.5.6 zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;
11.6.7 zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu –
– o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.
11.6 Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2023 roku.

Scroll to Top